Všeobecné podmínky

 

 

 

Všeobecné podmínky

Jazykové a vzdělávací kurzy/akce

 1. SPOLEČNOST

MSM Academy s.r.o., IČ: 04075188 (dále jen ‚MSM Academy‘), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností MSM Academy s.r.o. a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem společností MSM Academy s.r.o. je poskytnout studentům, našim zákazníkům, co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání. To vše dobrovolnou formou s důrazem na přátelskou atmosféru v malých skupinách studentů.

 1. OBJEDNÁVKA

Přihlášky na jazykové a vzdělávací kurzy/akce přijímáme pouze písemně. Objednávka účasti je možná přes e-shop (www.msmacademy.eu), e-mailem nebo osobně v místě prodeje kurzů.

 • V případě objednávky fyzické osoby přihlášku vyplní osoba, která se školení osobně zúčastní.
 • V případě jiných subjektů musí být formulář vyplněn kompetentní osobou oprávněnou jednat jménem společnosti, pro kterou se objednávka vyplňuje.
 • Odesláním formuláře objednávající osoba souhlasí se Všeobecnými podmínkami MSM Academy.

Smluvní vztah mezi MSM Academy a studentem vzniká na základě objednávky. Zaslané objednávky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením jazykové a vzdělávací kurzy/akce. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4. Storno podmínky.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito všeobecnými podmínkami. Dbejte, prosím, aby všechny údaje zadané v objednávce byly čitelné.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře.

Pokud objednáte přes e-shop (www.msmacademy.eu), přijde vám na e-mail „Souhrn objednávky“. Pokud vám tento „Souhrn“ nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (do

druhého dne).

Jako potvrzení registrace slouží pozvánka. Pozvánka vám přijde e-mailem do 2 pracovních dnů od objednání. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše registrace řádně provedena.

Přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s pracovníky společnosti.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník vpuštěn.

Způsoby úhrady jsou:

 • hotově – nejpozději 5 dní před konání jazykové a vzdělávací kurzy/akce, nejpozději 3 dny v případě individualní výuky.
 • převodem – na základě údajů k platbě, které Vám budou zaslány v „Souhrnu objednávky“, a to nejpozději 3 den po obdržení e-mailu, nebo nejpozději 3 den od vystavení faktury.

Platbu proveďte dle instrukcí v „Souhrnu objednávky“, které Vám budou zaslány na Váš e-mail uvedený v objednávce, s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

V případě hotovostní platby účastník obdrží zjednodušený daňový doklad – fakturu v tomto případě vystavujeme, pokud bude výše úhrady přes 10 tis. Kč.

V případě individualní výuky, je student povinnen uhradit min. 2 lekce předem.

V případě neuhrazení celé částky si vyhrazujeme právo na zrušení účasti na školení.

Číslo účtu MSM Academy je 6426352/0800, variabilní symbol je uveden v pokynech k platbě, které obdrží student na základě objednávky.

3.1. SMLUVNÍ SANKCE ZA PRODLENÍ

Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm MSM Academy požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 1. STORNO PODMÍNKY

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Podmínky pro stornování skupinového kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:

a)Storno poplatek je účtován v plné výši kurzovného, pokud již kurzovné je po splatnosti.

b) Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením jazykového a vzdělávacího kurzu/akce.

c) V případě zrušení účasti nejpozději 4 pracovní dny před realizací kurzu/akce, hradí účastník stornopoplatek ve výši 50 % z účastnického poplatku.

d) V případě nahlášení neúčasti 2 a méně pracovních dní před konáním kurzu/akce, bude účtován stornopoplatek v plné výši účastnického poplatku.

e) V případě zrušení kurzu studentovi vzniká nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.

f) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka buď vyplacena v hotovosti, nebo převedena na jeho účet do 15 pracovních dnů.

Podmínky pro stornování individualního kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:

a)Storno poplatek je účtován v plné výši kurzovného, pokud již kurzovné je po splatnosti.

b)Bezplatné storno přijímáme nejpozději 24 hodin před zahájením individualní lekce. Storno lekce probíhá vždy přes MSM Academy písemně.

c)V případě zrušení účasti účasti méně než 24 hodiny před konáním lekce bude účtován stornopoplatek v plné výši účastnického poplatku.

d)V případě zrušení kurzu studentovi vzniká nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.

e)V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka buď vyplacena v hotovosti, nebo převedena na jeho účet do 15 pracovních dnů.

 1. ZMEŠKANÉ HODINY

Za neúčast studenta na výuce neposkytuje MSM Academy žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

MSM Academy může z důvodu naplnění kapacity kurzu do okamžiku řádného zaplacení kurzovného od smlouvy odstoupit. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet společnosti.MSM Academy si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů MSM Academy nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu. V takovém případě vyloučenému studentovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného, ani jeho části.

 1. ZMĚNY PODMÍNEK

MSM Academy si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky jednostranně. Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a neprodleně oznámeny všem smluvním partnerům.

MSM Academy si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, lektora, místa konání, učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) z organizačních a provozních důvodů a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.

Sylaby ke kurzům mají pouze informativní charakter a MSM Academy si vyhrazuje právo na jejich změny.

Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován prostřednictvím lektorů (sms, e-mail) MSM Academy nebo na stránkách www.msmacademy.eu

    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky používání webových stránek 

 1. OSTATNÍ INFORMACE

Společnost MSM Academy s.r.o. není plátcem DPH.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01. 01. 2018

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat